Personel Görev ve Yetkileri

Birim Görev ve Yetkileri

 

Oya ÖZBAY  / Daire Başkanı

 • Oya 124 sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilat Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 33’üncü maddesindeki görevleri yapmak,
 • Kütüphane hizmetlerinin aksamadan yürütülebilmesi için yeterli kadroyu oluşturup, iş bölümüne giderek personeli üzerinde genel eğitim ve denetim görevini yapmak,
 • Kütüphanecilik alanındaki gelişmeleri izleyerek teknolojik yeniliklerin kütüphanelere girmesi için çalışmalar yapmak,
 • Teknik ve okuyucu hizmetlerinin standartlaşmasını sağlamak ve denetimini yapmak,
 • Merkez ve birim kütüphanelerinin işbirliği içinde çalışmalarını sağlamak, bu amaçla mesleki kurslar açmak, eğitim programları düzenlemek,
 • Bibliyografya Tez Kataloğu, Süreli Yayın Kataloğu vb. yayınlar çıkararak bilimsel araştırmaları kolaylaştırmak,
 • Bu görev alanına giren ve kütüphane hizmetlerinin gerektirdiği diğer çalışmaları yapmak,
 • Oy hakkı olmaksızın raportör olarak kütüphane komisyonu toplantılarına katılmak,
 • Oya ÖZBAY izinli olduğu zaman yerine Şube Müdürü Süleyman KIZILAY, yoksa Şube Müdürü Recep AKSOY vekalet edecektir.

 

Süleyman KIZILAY / Şube Müdürü

 • Koleksiyona dahil edilen yayınların raflara yerleştirilmesi işini organize etmek, koleksiyonun bakımı ve korunması ile ilgili önlemleri almak,
 • Daire Başkanlığının bilgisi dahilinde Kütüphane personeli arasında iş bölümünü yapmak ve gerektiğinde yeniden düzenleyerek Daire Başkanlığının oluruna sunmak,
 • Kütüphanede yürütülmekte olan okuyucu hizmetleri, idari hizmetler ile teknik hizmetlerin denetimini yapmak ve Daire Başkanlığına bilgi vermek,
 • Daire Başkanının görevi başında bulunmadığı durumlarda Başkanlığa vekalet etmek.
 • Bağış ve Değer Takdir Komisyonu Başkanlığını yürütmek ve gerektiğinde Bağış ve Değer Takdir Komisyonunu toplamak.
 • Yazışmalar, evrak tanzim ve dağıtımı işlemleri,
 • Bağlı birimlerde görevlerin zamanında ve eksiksiz yapılmasını ve maiyetinde bulunan personelin yetiştirilmesini sağlar ve bunu sağlamak amacıyla gerekli nezaret ve denetim çalışmalarını yapar.
 • Yıllık ödeme dönemleri ( veri tabanları, süreli yayın, yordam ve kamref ) planı çerçevesinde ödemeleri takip etmek, ödeme bilgilerini ve harcama planını Daire Başkanlığına sunmak.
 • Satın alınan kaynakların (kitap-süreli-görsel-elektronik) ödeme İşlemlerinin yapılmasını Daire Başkanlığına sunmak.
 • Kütüphane dermesinin kütüphane içi ve dışı dolaşımını sağlanmasını denetlemek, aksaklıkların giderilmesini sağlamak,
 • Kütüphane Yönetim Sistemi ile ilgili sorunlardan ( YORDAM, KAMREF vb. ) haberdar olmak ve çözümü için ilgili birime haber vermek (kayıt sorunu, işlem sorunu, güvenlik cip sorunu vb.),
 • Ciltlenen kaynakların (kitap-süreli) rafa çıkarılması ve ödeme işlemlerinin yapılması.
 • Kullanıcılarından gelen (resmi kanalla veya sistem üzerinden) basılı kitap, varsa Braille ve görsel işitsel kaynak istekleri, satın alınmak üzere toplanmasını sağlamak.
 • Veri analizi değerlendirmeleri kapsamında koleksiyonu değerlendirmek ve eksik konu alanlarına ilişkin kaynak seçimi yaparak ilgili komisyona iletmek.
 • Abone olunan veri tabanı istatistiklerinin değerlendirmek ve bu verilerden abonelik yenilemelerinde yararlanılmasını sağlamak,
 • Yayın piyasasını, (yayın katalogları, Internet web siteleri, vb.) yayın tanıtım alanlarını izlemek ve firmalarla bağlantı kurmak.
 • Birime havale edilen iş ve evrakların astlara havalesini yapmak; cevap yazılarının hazırlanmasını, günlük işlerin imza takibinin yapılmasını ve sonuçlandırılmasını sağlamak.
 • Kullanıcılarla telefon, e-posta yolu ile iletişim kurarak ilgili görüş ve önerilerini almak,
 • Sipariş listeleri oluşturmasını sağlamak ve listedeki kaynakların bibliyografik kontrollerini yapmak, eksikleri tamamlamak, mevcut bilgileri doğrulamak, katalog kontrollerini yapmak,
 • Satın alınacak materyallerin (doğrudan temin) onay, talep ve olurlarını almak ve sipariş işlemlerini gerçekleştirmek (teklife çıkma, gelen teklifleri değerlendirme,)
 • Ödeme işlemleri için orijinal faturayı, demirbaş kayıt ve taşınır işlemleri için kopyasını ilgili birimlere iletmek,
 • Binanın kalorifer, asansör, bakım onarım ile ilgili işlerinde gerekli birimlerle ve hizmet sağlayıcı firmalarla bağlantı kurulmasını ve işbirliği yapılmasını sağlamak.
 • Başkanlık bütçesinden 4734 sayılı Kanun’a göre yapılan tüm alımlarda (KBS, MYS)  gerçekleştirme görevini yapmak ve ödeme emirlerini düzenlemek.
 • Satın alma işlemleri tamamlanan kaynakların Kütüphane Sistemi üzerindeki (kataloglama ve sağlama alanlarındaki) kayıt, birleştirme vb. işlemlerinin kontrol ve denetimini yapmak.
 • Resmi kurum yayınlarını takip etmek ve seçim-satın alma veya bağış yolu ile kaynakları sağlamak,
 • Bağış ve Değer Takdir Komisyonuna Başkanlık yapmak. Bağış olarak gelen kaynakları Bağış ve Değer Takdir Komisyonunda değerlendirerek, seçilen materyallerle ilgili gerekli iş ve işlemleri yürütmek,
 • Rezerv koleksiyon oluşturması ve geliştirilmesi çalışmalarını yürütmek,
 • Koleksiyon Ayıklama Politikası doğrultusunda koleksiyonu değerlendirmek ve gelişimini sağlamak, Kütüphane Derme/Koleksiyon Geliştirme Politikalarını güncel tutmak
 • Kütüphane hizmetlerinin ve bilgi kaynaklarının etkin kullanımını sağlamayı amaçlayarak, kullanıcılarla görüşmeler gerçekleştirmek
 • İzinli veya resmi görevli olunduğu durumlarda uhdesinde bulunan ve yapılması gereken iş ve işlemleri Recep AKSOY yürütecektir
 • 657 DMK 10.md. gereği mevzuatlarla belirlenen görevleri zamanında ve eksiksiz yapmak ve yaptırmak, maiyetindeki memurları yetiştirmek, hal ve hareketlerini takip ve kontrol etmek ve 657 DMK 11. Md. gereği amirlerin vereceği sözlü ve yazılı diğer görevleri yerine getirmek.

 

Recep AKSOY / Şube Müdürü

 • Personelin çalışma alanlarındaki her türlü görev ve sorumluluklarını yerine getirmesi ile personelin izin ve sıhhi rapor İşlemlerini ve mesai saatlerine devamlarını takip etmek,
 • Daire Başkanlığının taşınır işlerinin mevzuatlara uygun şekilde yapılmasını sağlamak, Kütüphane Taşınır Mal Kayıt İşlemleri Kontrolünü yapmak ve Taşınır Kontrol Yetkilisi olarak taşınır birim istek yetkilisi işlemlerini gerçekleştirmek.
 • Daire Başkanının görevi başında bulunmadığı durumlarda Başkanlığa vekalet etmek
 • KİTS (Kütüphaneler Arası Ödünç Verme Sistemi) sisteminin kontrol ve denetimi ile Merkez Kütüphane web sayfasının kontrol ve denetimini yaparak, Başkanlığın bilgisi dahilinde gerekli düzeltmeleri yapmak.
 • TUİK İstatistiklerinin ilgili aylardaki Faaliyet Raporunu hazırlamak, İç Kontrol Sistemi ve Başkanlığın kaliteyle ilgili tüm iş ve işlemleri yapmak,
 • Stajyer öğrencilerin dağılımı ve takip işlemleri ve kısmi zamanlı öğrencilerin dağılımı, takip işlemlerini düzenlemek.
 • Daire Başkanlığına sunulan Yıllık ödeme dönemleri ( veri tabanları, süreli yayın, yordam ve kamref ) planı çerçevesinde ödemelerini ilgili sistem üzerinden gerçekleştirmek.
 • Gerçekleştirme Görevlisi olarak, satın alınan kaynakların (kitap-süreli-görsel-elektronik) ödeme İşlemlerinin yapmak.
 • Her yeni akademik yılda tüm 1. Sınıflara düzenlenecek olan kütüphane eğitim seminerlerinin ( Oryantasyon Eğitimi ) takibi ve tüm iş ve işlemleri,
 • Kütüphanede tutulacak nöbet listesini hazırlamak, duyurmak ve uygulamayı denetlemek, gerektiği hallerde yeni düzenlemeleri ivedilikle yapmak ve kütüphanenin fazla mesai çalışma nöbet listelerini oluşturulmasını, takibinin, denetiminin yapılmasını ve puantajının hazırlanmasını sağlamak.
 • Hizmet alanında genel tertip ve düzeni kontrol etmek, kütüphane içindeki sessizliği sağlamak, masa ve raf düzenini kontrol etmek ve temiz ve düzenli kalmasını denetlemek, aksaklıkları gidermek, kitap ve malzeme depolarının temiz ve düzenli kalmasını denetlemek/sağlamak.
 • Başkanlık bütçesinden 4734 sayılı Kanun’a göre yapılan tüm alımlarda (KBS, MYS)  gerçekleştirme görevini yapmak ve ödeme emirlerini düzenlemek.
 • Daire Başkanlığının İdari Faaliyet Raporunun hazırlanması, Daire Başkanlığının Stratejik Planlamasının düzenlenmesi ve Daire Başkanlığının Gerçekleştirme Görevliliği iş ve işlemlerinin yapılması.
 • Kütüphane içinde ihtiyaç duyulan araç-gereç-raf ve her türlü malzeme ihtiyacını Daire Başkanlığı’na bildirmek ve harcama biriminin malzeme ihtiyaç planlamasının yapılmasını sağlamak
 • Ambarda çalınma veya olağanüstü nedenlerden dolayı meydana gelen azalmaları harcama yetkilisine bildirmek,
 • Ambar yılsonu sayımını ve stok kontrolünü yapılmasını sağlamak, harcama yetkilisince belirlenen asgarî stok seviyesinin altına düşen taşınırları harcama yetkilisine bildirmek
 • Kullanımda bulunan dayanıklı taşınırları bulundukları yerde kontrol etmek, sayımlarını yapmak ve yaptırmak,
 • Kullanılan bilgisayar, yazıcı, vb. demirbaş malzemelerin bakım ve korunmasını sağlamak, kayıtlarını tutmak.
 • İzinli veya resmi görevli olunduğu durumlarda uhdesinde bulunan ve yapılması gereken iş ve işlemleri Süleyman KIZILAY yürütecektir
 • 657 DMK 10.md. gereği mevzuatlarla belirlenen görevleri zamanında ve eksiksiz yapmak ve yaptırmak, maiyetindeki memurları yetiştirmek, hal ve hareketlerini takip ve kontrol etmek ve 657 DMK 11. Md. gereği amirlerin vereceği sözlü ve yazılı diğer görevleri yerine getirmek

 

Hilal GEÇKİL /  Kütüphaneci

 • Satın alma, bağış ve devir yoluyla sağlanan ve demirbaşı verilen kitap ve kitap dışı ( CD, DVD, TEZ vs.) yayınların YORDAM Otomasyon Programı üzerinden (Library of Congress ) Sınıflandırma Sistemi standardına göre tek tek katalog ve diğer tüm iş ve işlemlerini yapmak
 • Resmi kurum, okul, sivil toplum kuruluşları ve diğer kurum ve kuruluşların Merkez Kütüphanemizi gezi amaçlı istekleri hususunda, Rektörlüğümüzce izin verilmiş olanlarına kütüphane içi danışmanlık hizmeti vermek.
 • Kütüphane koleksiyonunda mevcut olmayıp alımı yapılacak olan basılı yayın listesinin ( kitap ismi, ISBN bilgisi, basım yılı ve diğer teknik bilgilerinin düzenlenerek) ilgili sistem üzerinden Eser İstek Talebi olarak girmek.
 • Kütüphane Komisyonuna gönderilecek yayın alım listesinin katalog servisince her yıl bir personel olacak şekilde sırasıyla ( 3. Sıra ) kontrolünü ( talep edilen yayınları kütüphane kataloğundaki mevcut koleksiyonla karşılaştırarak, koleksiyonda var olanları listeden çıkartmak, yasaklı yayın/yayınevi kapsamında olup olmadığını, aynı eser ve ISBN numarasının mükerrer yazılıp yazılmadığını, aynı eserin büyük küçük harf dahil bir den fazla yazılıp yazılmadığını,  vs. ) yaparak göndermek.
 • Görevli olunan komisyon üyeliklerinin gerektirdiği ( ihale, bağış ve değer takdir, piyasa fiyat araştırması, mal muayene ve kabul ve varsa diğer komisyonlar ) tüm iş ve işlemlerini yapmak.
 • Yıpranmış, cildi eksik,  yasaklı yayın ve talebi fazla olan kitapların tespit edilerek idareye bildirimini yapmak.
 • Tüm birimce her sabah ve gerekli görüldüğü zamanlarda yapılan raf düzenleme işlemini yapmak, (Raf Kaydırma, Raf Okuma, Kitap Dizme vs.)
 • İzinli veya resmi görevli olunduğu durumlarda uhdesinde bulunan ve yapılması gereken iş ve işlemleri kataloglama birimindeki diğer teknik personel ( M.Sadık KİŞİ, yoksa İkram BATIR ) yürütecektir.
 • Veritabanı sistemine ait tüm iş ve işlemlerle diğer elektronik kaynaklar ( e-book vs., abonelik, lisans anlaşması, web sayfasından elektronik kaynaklara erişim linklerini, içerik açıklamalarını ve kullanım rehberlerini sunmak, kullanım istatistiği, danışmanlık, kullanıcı üyeliği ve diğer iş ve işlemler. ) işlemlerini yapmak.
 • Merkez Kütüphanenin web sayfasının hazırlanması ( tasarım + içerik + sunum: tema değişikliği, fotoğraf, link, içerik düzenlenmesi, kullanılan form ve belgeleri eklemek veya çıkarmak vb. ) ve işlerliğinden sorumlu olmak, Merkez Kütüphane web sayfasında yer alan duyuru ve bilgilerin rutin aralıklarla kontrol edilerek gerekli güncellemeleri yapmak, Merkez Kütüphanenin üye olduğu ( ANKOS vb. ) yada deneme amaçlı açılacak/açılan elektronik veri tabanlarının takibinin yapılarak aboneliklerini gerçekleştirmek ve idarenin bilgisi dahilinde gerektiğinde bilgilendirme duyurularını ( Kütüphane web sayfasında yayınlanması, ilgili birimlere e-posta gönderilmesi, EBYS üzerinden yazı gönderilmesi vb. ) yapmak.
 • Her eğitim öğretim yılı başında akademik birimlere ve öğrencilere oryantasyon/uyum                      ( kütüphanenin fiziki mekanlarının ve hizmet çeşitlerinin tanıtımını yapmak, kütüphane koleksiyonuna erişimini göstermek, kaynakların tanıtımını yapmak, internet hizmetlerini tanıtmak, otomasyon programının tanıtımını yapmak, eğitim-öğretim yılı boyunca kullanıcılara hizmetiçi eğitimi devam ettirmek, üniversitemiz ders programlarında yer alan araştırma yöntemleri, bilgi teknolojileri benzeri derslerin uygulamalı eğitimini vermek, eğitimi vermek ve eğitim planını yapmak.
 • Materyalin kullanıcı hizmetine sunulacak şekilde bütün işlemleri bitirilmiş olarak hafta içi beş gün günlük en az 35 adet kitap kaydı yapmak.
 • Banko personelinin zorunlu nedenlerle ( hastalık, izin, resmi görevli ) görev yerinde bulunmadığı durumlarda; hafta içi ve sırasıyla her gün farklı personel olacak şekilde 1. Sıra yedek personel olarak banko iş ve işlemlerini yürütmek.
 • Yaptığı işin kalitesinden sorumlu olmak ve kendi alanı içerisindeki işin kalitesini kontrol etmek ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu 11. Maddesi gereği idare tarafından verilen yazılı ve sözlü görevleri ( EBYS vs.) kanunlar çerçevesinde yerine getirmek.

 

İkram BATIR / Kütüphaneci

 • Satın alma, bağış ve devir yoluyla sağlanan ve demirbaşı verilen kitap ve kitap dışı ( CD, DVD, TEZ vs. ) yayınların YORDAM Otomasyon Programı üzerinden ( Library of Congress ) Sınıflandırma Sistemi standardına göre tek tek katalog ve diğer tüm iş ve işlemlerini yapmak.
 • Resmi kurum, okul, sivil toplum kuruluşları ve diğer kurum ve kuruluşların Merkez Kütüphanemizi gezi amaçlı istekleri hususunda, Rektörlüğümüzce izin verilmiş olanlarına kütüphane içi danışmanlık hizmeti vermek.
 • Kütüphane koleksiyonunda mevcut olmayıp alımı yapılacak olan basılı yayın listesinin ( kitap ismi, ISBN bilgisi, basım yılı ve diğer teknik bilgilerinin düzenlenerek) ilgili sistem üzerinden Eser İstek Talebi olarak girmek.
 • Kütüphane Komisyonuna gönderilecek yayın alım listesinin katalog servisince her yıl bir personel olacak şekilde sırasıyla ( 2. Sıra ) kontrolünü ( talep edilen yayınları kütüphane kataloğundaki mevcut koleksiyonla karşılaştırarak, koleksiyonda var olanları listeden çıkartmak, yasaklı yayın/yayınevi kapsamında olup olmadığını, aynı eser ve ISBN numarasının mükerrer yazılıp yazılmadığını, aynı eserin büyük küçük harf dahil bir den fazla yazılıp yazılmadığını,  vs. ) yaparak göndermek.
 • Görevli olunan komisyon üyeliklerinin ( ihale, bağış ve değer takdir, piyasa fiyat araştırması, mal ve muayene ve varsa diğer komisyonlar )  gerektirdiği tüm iş ve işlemleri yapmak.
 • Yıpranmış, cildi eksik, yasaklı yayın/yayınevi ve talebi fazla olan kitapların tespit edilerek idareye bildirimini yapmak.
 • Tüm birimce her sabah ve gerekli görüldüğü zamanlarda yapılan raf düzenleme işlemini yapmak, (Raf Kaydırma, Raf Okuma, Kitap Dizme vs.)
 • İzinli veya resmi görevli olunduğu durumlarda uhdesinde bulunan ve yapılması gereken iş ve işlemleri kataloglama birimindeki diğer teknik personel  ( Hilal GEÇKİL, yoksa M. Sadık KİŞİ ) yürütecektir.
 • Kütüphanelerarası Ödünç ( ILL/KAÖ ) Verme hizmetini yürütmek ve gerekli istatistiki bilgileri ihtiyaç halinde kütüphane yönetimiyle paylaşmak, akademik personelin gereksinim duyduğu materyallerin Kütüphanelerarası Ödünç Verme çerçevesinde ödünç alınması / verilmesi işlemini yapmak, Kütüphanelerarası Ödünç Verme ( ILL) istekleri KİTS ( Kütüphanelerarası İşbirliği Takip Sistemi ) sistemi üzerinden yapmak ve KİTS üzerinden her türlü işlemlerin takibini yapmak.
 • Açık Erişimle ilgili tüm iş ve işlemleri yürütmek.
 • Kütüphanenin Kalite Yönetim Sistemiyle ilgili tüm iş ve işlemleri yürütmek.
 • Materyalin, kullanıcı hizmetine sunulacak şekilde bütün iş ve işlemleri bitirilmiş olarak hafta içi beş gün günlük 35 adet kitap kaydı yapmak.
 • Banko personelinin zorunlu nedenlerle ( hastalık, izin, resmi görevli ) görev yerinde bulunmadığı durumlarda; hafta içi ve sırasıyla her gün farklı personel olacak şekilde 3. Sıra yedek personel olarak banko iş ve işlemlerini yürütmek.
 • Yaptığı işin kalitesinden sorumlu olmak ve kendi alanı içerisindeki işin kalitesini kontrol etmek ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu 11. Maddesi gereği idare tarafından verilen yazılı ve sözlü ( EBYS vs. ) görevleri kanunlar çerçevesinde yerine getirmek.

 

Esra TOPRAK / Bilgisayar İşletmeni

 • Kütüphane banko iş ve işlemlerini yürütmek. (ödünç verme-iade alma, süre uzatımı, kitap ayırtma işlemleri ve üyelik işlemlerini yapmak,  kütüphane santraline gelen telefonlara bakmak, bilgisayar odasında bulunan bilgisayarların kontrolünü sağlamak. )
 • İadesi yapılmayan materyallerin kontrolünü yapmak ve materyalin iadesi için gerekli işlemleri başlatmak.
 • Yazışmalarla ilgili tüm iş ve işlemleri yapmak. ( yazı işleri ve evrak kayıt işleri, yazışmaları dosyalamak ve arşivleme işlemlerini yürütmek, gelen/giden evrakların düzenli bir şekilde akışını sağlamak ve takibini yapmak.
 • Gerekli durumlarda birim yöneticilerinin talimatıyla, katalog kaydı yapılan materyalin güvenlik cipi, sırt etiketi vb. işlemlerinde teknik personele yardımcı olmak.
 • Kurumdan ayrılan personel ve öğrencilerin ilişik kesme işlemlerini yapmak ve sonuçlandırmak.
 • İzinsiz kitap çıkışlarının önüne geçmek için materyalin barkodunu okuma noktasına okutarak ödünç/iade işlemini ve kapı güvenlik sisteminin takibini yapmak.
 • Kütüphaneci personelin birimde olmaması durumunda resmi kurum, okul, sivil toplum kuruluşları ve diğer kurum ve kuruluşların Merkez Kütüphanemizi gezi amaçlı istekleri hususunda, Rektörlüğümüzce izin verilmiş olanlarına kütüphane içi danışmanlık hizmeti vermek.
 • Üniversitemizde stant açmak isteyen firmaların başvurularını değerlendirmek ve gerekli yazışmaları yapmak,
 • Kütüphane koleksiyonunda mevcut olmayıp alımı yapılacak olan basılı yayın listesini ( kitap ismi, ISBN bilgisi, basım yılı ve diğer teknik bilgilerinin düzenlenerek) hazırlamak.
 • Görevli olunan komisyon üyeliklerinin ( ihale, bağış ve değer takdir, piyasa fiyat araştırması, mal muayene ve kabul ve varsa diğer komisyonlar )  gerektirdiği tüm iş ve işlemleri yapmak.
 • Yıpranmış, cildi eksik, yasaklı yayın/yayınevi ve talebi fazla olan kitapların tespit edilerek idareye bildirimini yapmak.
 • Tüm birimce her sabah ve gerekli görüldüğü zamanlarda yapılan raf düzenleme işlemini yapmak. (Raf Kaydırma, Raf Okuma, Kitap Dizme vs.)
 • İzinli veya resmi görevli olunduğu durumlarda uhdesinde bulunan ve yapılması gereken iş ve işlemleri Ömer MUCDA ve gerekli görüldüğünde diğer personeller yürütecektir.
 • Yaptığı işin kalitesinden sorumlu olmak ve kendi alanı içerisindeki işin kalitesini kontrol etmek ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu 11. Maddesi gereği idare tarafından verilen yazılı ve sözlü görevleri kanunlar çerçevesinde yerine getirmek.

 

M Emin GÜNDÜZ / Memur

 • Taşınır Kayıt Yetkililiğiyle ilgili tüm iş ve işlemleri yapmak.
 • Ayda bir veya gerekli görüldüğü zamanlarda kitap sayım işlemlerini yapmak.
 • Satın alma, bağış ve devir yoluyla sağlanan ve demirbaşı verilen kitap ve kitap dışı (CD, DVD, TEZ vs.) yayınların YORDAM Otomasyon Programı üzerinden (Library of Congress) Sınıflandırma Sistemi standardına göre tek tek katalog ve diğer tüm iş ve işlemlerini yapmak.
 • Kütüphaneci personelin birimde olmaması durumunda resmi kurum, okul, sivil toplum kuruluşları ve diğer kurum ve kuruluşların Merkez Kütüphanemizi gezi amaçlı istekleri hususunda, Rektörlüğümüzce izin verilmiş olanlarına kütüphane içi danışmanlık hizmeti vermek.
 • Kütüphane Komisyonuna gönderilecek yayın alım listesinin katalog servisince her yıl bir personel olacak şekilde sırasıyla ( 4. Sıra ) kontrolünü ( talep edilen yayınları kütüphane kataloğundaki mevcut koleksiyonla karşılaştırarak, koleksiyonda var olanları listeden çıkartmak, yasaklı yayın/yayınevi kapsamında olup olmadığını, aynı eser ve ISBN numarasının mükerrer yazılıp yazılmadığını, aynı eserin büyük küçük harf dahil bir den fazla yazılıp yazılmadığını,  vs. ) yaparak göndermek.
 • Üniversitemiz tarafından bastırılan kitapların teslim alınması muhafaza edilmesi ve ihtiyaç duyulması halinde talepte bulunan kurumlara veya şahıslara gönderilmek üzere Rektörlük yazı işlerine veya ilgili kurum veya kişiye istenen miktarda kitabı teslim etmek/göndermek.
 • Kütüphane koleksiyonunda mevcut olmayıp alımı yapılacak olan basılı yayın listesini (kitap ismi, ISBN bilgisi, basım yılı ve diğer teknik bilgilerinin düzenlenerek) hazırlamak.
 • Görevli olunan komisyon üyeliklerinin (ihale, bağış ve değer takdir, piyasa fiyat araştırması, mal muayene ve kabul ve varsa diğer komisyonlar) gerektirdiği tüm iş ve işlemleri yapmak.
 • Yıpranmış, cildi eksik, yasaklı yayın/yayınevi ve talebi fazla olan kitapların tespit edilerek idareye bildirimini yapmak.
 • Banko personelinin zorunlu nedenlerle (hastalık, izin, resmi görevli) görev yerinde bulunmadığı durumlarda; hafta içi ve sırasıyla her gün farklı personel olacak şekilde 4. Sıra yedek personel olarak banko iş ve işlemlerini yürütmek.
 • Tüm birimce her sabah ve gerekli görüldüğü zamanlarda yapılan raf düzenleme işlemini yapmak. (Raf Kaydırma, Raf Okuma, Kitap Dizme vs.)
 • İzinli veya resmi görevli olunduğu durumlarda uhdesinde bulunan ve yapılması gereken iş ve işlemleri Esra TOPRAK ve gerekli görüldüğünde diğer personeller yürütecektir.
 • Yaptığı işin kalitesinden sorumlu olmak ve kendi alanı içerisindeki işin kalitesini kontrol etmek ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu 11. Maddesi gereği idare tarafından verilen yazılı ve sözlü görevleri kanunlar çerçevesinde yerine getirmek.

 

Zekican TOGAY / Memur

 • Satın alma, bağış ve devir yoluyla sağlanan ve demirbaşı verilen kitap ve kitap dışı ( CD, DVD, TEZ vs. ) yayınların YORDAM Otomasyon Programı üzerinden ( Library of Congress ) Sınıflandırma Sistemi standardına göre tek tek katalog ve diğer tüm iş ve işlemlerini yapmak
 • Resmi kurum, okul, sivil toplum kuruluşları ve diğer kurum ve kuruluşların Merkez Kütüphanemizi gezi amaçlı istekleri hususunda, Rektörlüğümüzce izin verilmiş olanlarına kütüphane içi danışmanlık hizmeti vermek.
 • Kütüphane koleksiyonunda mevcut olmayıp alımı yapılacak olan basılı yayın listesinin ( kitap ismi, ISBN bilgisi, basım yılı ve diğer teknik bilgilerinin düzenlenerek) ilgili sistem üzerinden Eser İstek Talebi olarak girmek.
 • Kütüphane Komisyonuna gönderilecek yayın alım listesinin katalog servisince her yıl bir personel olacak şekilde sırasıyla ( 1. Sıra ) kontrolünü ( talep edilen yayınları kütüphane kataloğundaki mevcut koleksiyonla karşılaştırarak, koleksiyonda var olanları listeden çıkartmak, yasaklı yayın/yayınevi kapsamında olup olmadığını, aynı eser ve ISBN numarasının mükerrer yazılıp yazılmadığını, aynı eserin büyük küçük harf dahil bir den fazla yazılıp yazılmadığını,  vs. ) yaparak göndermek.
 • Görevli olunan komisyon üyeliklerinin ( ihale, bağış ve değer takdir, piyasa fiyat araştırması, mal muayene ve kabul ve varsa diğer komisyonlar )  gerektirdiği tüm iş ve işlemleri yapmak.
 • Yıpranmış, cildi eksik, yasaklı yayın/yayınevi ve talebi fazla olan kitapların tespit edilerek idareye bildirimini yapmak.
 • Tüm birimce her sabah ve gerekli görüldüğü zamanlarda yapılan raf düzenleme işlemini yapmak, (Raf Kaydırma, Raf Okuma, Kitap Dizme vs.)
 • İzinli veya resmi görevli olunduğu durumlarda uhdesinde bulunan ve yapılması gereken iş ve işlemleri kataloglama birimindeki diğer teknik personel ( İkram BATIR, yoksa Hilal GEÇKİL ) yürütecektir.
 • Kütüphane web sayfası iş ve işlemlerini yapmak. Ayrıca Merkez Kütüphanenin web sayfasının düzenlenmesi ( tasarım + içerik + sunum: tema değişikliği, fotoğraf, link, içerik düzenlenmesi, kullanılan form ve belgeleri eklemek veya çıkarmak vb. ) ve işlerliğinden sorumlu olmak, Merkez Kütüphane web sayfasında yer alan duyuru ve bilgilerin rutin aralıklarla kontrol edilerek gerekli güncellemeleri yapmak.
 • Türkiye Belge Sağlama Sistemi’ne ( TÜBESS ) üye olunması halinde, sistem üzerinden Başkanlığımızla ilgili olan tüm iş ve işlemleri ( tez işlemlerini yürütmek vb. ) yapmak.
 • Kısmi zamanlı ve stajyer öğrencilerin tüm iş ve işlemlerini yürütmek. ( günlük devam takip çizelgesi, aylık puantaj işlemleri, çalışma alanı belirleme/yönlendirme/eğitim ve iş takibi ve diğer iş ve işlemler. )
 • Satın alma ve bağış yoluyla edinilen süreli yayınlarla ilgili tüm iş ve işlemleri ( süreli yayınları alfabetik düzendeki ilgili raflarına yerleştirmek, yeni aboneliği sağlanmış süreli yayınlara raflarda yer açmak,  cilt bütünlüğü sağlayan süreli yayınları tespit etmek, listeleme ve paket işlemlerini yaparak cilde göndermek, satın ve bağış süreli yayınların giriş kaydını yaparak excel listesi hazırlayıp, uygun olanları rafa çıkarmak, geçmiş yıllara ait sayıların yer aldığı arşiv raflarını ve depoyu düzenlemek, gün içerisinde kullanılan masalara bırakılan süreli yayınları toplayıp raflarına yerleştirmek, belirli aralıklarla kontrol amaçlı raf okuması yapmak, Süreli Yayınlar Bölümündeki bütün iş ve işlemler ile ilgili sorunlardan idareyi haberdar etmek, kayıt, takip, eksik gelen sayıların İdareye bildirilmesi, ödeme evraklarının hazırlanması, kullanıcının hizmetine sunulması vs.) yapmak.
 • Banko personelinin zorunlu nedenlerle ( hastalık, izin, resmi görevli ) görev yerinde bulunmadığı durumlarda; hafta içi ve sırasıyla her gün farklı personel olacak şekilde 2. Sıra yedek personel olarak banko iş ve işlemlerini yürütmek.
 • Yaptığı işin kalitesinden sorumlu olmak ve kendi alanı içerisindeki işin kalitesini kontrol etmek ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu 11. Maddesi gereği idare tarafından verilen yazılı ve sözlü ( EBYS vs. ) görevleri kanunlar çerçevesinde yerine getirmek.

 

Ömer MUCDA / Sekreter

 • Daire Başkanlığına ait telefonlarına bakmak, telefon görüşmelerini düzenli bir şekilde yürütmek,
 • Daire Başkanlığının görev alanı ile ilgili şehir içi ve şehirlerarası telefon rehberini hazırlamak,
 • Başkanlığımız Sekretarya işlemlerini yürütmek
 • Toplantı ve randevularla ilgili not tutmak ve ilgili birim yöneticilerine iletmek,
 • Resmi protokol gereği özel günleri not almak ve birim yöneticilerine bilgi vermek,
 • Daire Başkanı ve diğer birim yöneticileri tarafından yazılı ve sözlü olarak verilecek emirleri ilgili birim veya kişilere iletmek.
 • Kütüphane banko iş ve işlemlerini yürütmek. (ödünç verme-iade alma, süre uzatımı, kitap ayırtma işlemleri ve üyelik işlemlerini yapmak,  kütüphane santraline gelen telefonlara bakmak, bilgisayar odasında bulunan bilgisayarların kontrolünü sağlamak. )
 • İadesi yapılmayan materyallerin kontrolünü yapmak ve materyalin iadesi için gerekli işlemleri başlatmak.
 • Yazışmalarla ilgili tüm iş ve işlemleri yapmak. ( yazı işleri ve evrak kayıt işleri, yazışmaları dosyalamak ve arşivleme işlemlerini yürütmek, gelen/giden evrakların düzenli bir şekilde akışını sağlamak ve takibini yapmak.
 • Gerekli durumlarda birim yöneticilerinin talimatıyla, katalog kaydı yapılan materyalin güvenlik cipi, sırt etiketi vb. işlemlerinde teknik personele yardımcı olmak.
 • Kurumdan ayrılan personel ve öğrencilerin ilişik kesme işlemlerini yapmak ve sonuçlandırmak.
 • İzinsiz kitap çıkışlarının önüne geçmek için materyalin barkodunu okuma noktasına okutarak ödünç/iade işlemini ve kapı güvenlik sisteminin takibini yapmak.
 • Kütüphaneci personelin birimde olmaması durumunda resmi kurum, okul, sivil toplum kuruluşları ve diğer kurum ve kuruluşların Merkez Kütüphanemizi gezi amaçlı istekleri hususunda, Rektörlüğümüzce izin verilmiş olanlarına kütüphane içi danışmanlık hizmeti vermek.
 • Üniversitemizde stant açmak isteyen firmaların başvurularını değerlendirmek ve gerekli yazışmaları yapmak,
 • Kütüphane koleksiyonunda mevcut olmayıp alımı yapılacak olan basılı yayın listesini ( kitap ismi, ISBN bilgisi, basım yılı ve diğer teknik bilgilerinin düzenlenerek) hazırlamak.
 • Görevli olunan komisyon üyeliklerinin ( ihale, bağış ve değer takdir, piyasa fiyat araştırması, mal muayene ve kabul ve varsa diğer komisyonlar )  gerektirdiği tüm iş ve işlemleri yapmak.
 • Yıpranmış, cildi eksik, yasaklı yayın/yayınevi ve talebi fazla olan kitapların tespit edilerek idareye bildirimini yapmak.
 • Tüm birimce her sabah ve gerekli görüldüğü zamanlarda yapılan raf düzenleme işlemini yapmak. (Raf Kaydırma, Raf Okuma, Kitap Dizme vs.)
 • İzinli veya resmi görevli olunduğu durumlarda uhdesinde bulunan ve yapılması gereken iş ve işlemleri M. Emin GÜNDÜZ ve gerekli görüldüğünde diğer personeller yürütecektir.
 • Yaptığı işin kalitesinden sorumlu olmak ve kendi alanı içerisindeki işin kalitesini kontrol etmek ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu 11. Maddesi gereği idare tarafından verilen yazılı ve sözlü görevleri kanunlar çerçevesinde yerine getirmek.

 

Gökçegül ÇANKAYA / Sürekli İşçi

 • Kütüphane banko iş ve işlemlerini yürütmek. ( ödünç verme-iade alma, süre uzatımı, kitap  ayırtma işlemleri ve üyelik işlemlerini yapmak,  kütüphane santraline gelen telefonlara bakmak, bilgisayar odasında bulunan bilgisayarların kontrolünü sağlamak. )
 • Kurumdan ayrılan personel ve öğrencilerin ilişik kesme işlemlerini yapmak ve sonuçlandırmak.
 • İadesi yapılmayan materyallerin kontrolünü yapmak ve materyalin iadesi için gerekli işlemleri başlatmak. Üniversitemiz tarafından bastırılan kitapların teslim alınması muhafaza edilmesi ve ihtiyaç duyulması halinde talepte bulunan kurumlara veya şahıslara gönderilmek üzere Rektörlük yazı işlerine veya ilgili kurum veya kişiye istenen miktarda kitabı teslim etmek/göndermek.
 • Yazışmalarla ilgili tüm iş ve işlemleri yapmak. ( yazı işleri ve evrak kayıt işleri, yazışmaları dosyalamak ve arşivleme işlemlerini yürütmek, gelen/giden evrakların düzenli bir şekilde akışını sağlamak ve takibini yapmak.
 • Gerekli durumlarda birim yöneticilerinin talimatıyla, katalog kaydı yapılan materyalin güvenlik cipi, sırt etiketi vb. işlemlerinde teknik personele yardımcı olmak.
 • İzinli veya resmi görevli olunduğu durumlarda uhdesinde bulunan ve yapılması gereken iş ve işlemleri Ömer MUCDA yürütecektir.
 • Görevli olunan komisyon üyeliklerinin ( ihale, bağış ve değer takdir, piyasa fiyat araştırması, mal muayene ve kabul ve varsa diğer komisyonlar )  gerektirdiği tüm iş ve işlemleri yapmak.
 • Tüm birimce her sabah ve gerekli görüldüğü zamanlarda yapılan raf düzenleme işlemini yapmak. (Raf Kaydırma, Raf Okuma, Kitap Dizme vs.)
 • Yıpranmış, cildi eksik, yasaklı yayın/yayınevi ve talebi fazla olan kitapların tespit edilerek idareye bildirimini yapmak.
 • Kütüphaneci personelin birimde olmaması durumunda resmi kurum, okul, sivil toplum kuruluşları ve diğer kurum ve kuruluşların Merkez Kütüphanemizi gezi amaçlı istekleri hususunda, Rektörlüğümüzce izin verilmiş olanlarına kütüphane içi danışmanlık hizmeti vermek.
 • Yaptığı işin kalitesinden sorumlu olmak ve kendi alanı içerisindeki işin kalitesini kontrol etmek ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu 11. Maddesi gereği idare tarafından verilen yazılı ve sözlü diğer görevleri kanunlar çerçevesinde yerine getirmek.

 

Alaattin Yeşilyurt / Sürekli İşçi  (Temizlik Personeli)

HERGÜN YAPILACAK İŞLER:

 • Tüm zeminlerin silinerek temizlenmesi. 
 • Tüm kuru zeminlerin paspaslanarak temizlenmesi,   (Sabah, Öğlen ve gerekli durumlarda ) tüm kullanım alanlarının temizlenip düzenlenmesi.
 • Kattaki tuvaletlerin; ( günde 3 defa, sabah öğlen, akşam ) lavabo, fayans, mermer, musluk ile aynaların fay veya cifle fırçalanarak temizlenip yıkanması.
 • Tüm okuyucu masalarının deterjanlı bezle silinip temizlenmesi.
 • Kütüphanenin  tüm büro malzemelerinin ( büro masaları, dosya dolapları, bilgisayarlar, yazıcılar, telefonlar, çiçekler vb. ) tozlarının alınması. 
 • Kütüphanedeki tüm büro ve yönetim odaları ile bankonun temizlenmesi.
 • İhtiyaç halinde ambar ve depoların temizlenip düzenlenmesi,  çöplerin her gün kontrol edilmesi ve dolu çöp kovalarının  toplanarak  çöp toplama alanına götürülmesi. 
 • Kütüphanenin iç kapılarının ve camlı alanlarının temizlenmesi.

HAFTADA BİR YAPILACAK İŞLER:

 • Tüm elektrik düğmeleri ve tabloların silinip temizlenmesi. 
 • Radyatör peteklerinin deterjanlı bezle silinip temizlenmesi.
 • Koltukların deterjanlı bezle silinip temizlenmesi. 
 • Pencere kenarlarının( çerçeve ) deterjanlı bezle silinip temizlenmesi
 • Asansör kabininin  paspaslanarak, ayna ve kapısının deterjanlı bezle silinip temizlenmesi.
 • İkinci ve üçüncü katta bulunan cam korkuluklar ile alt mermerinin deterjanlı bezle silinip temizlenmesi.

HER AY YAPILACAK İŞLER:

 • Kütüphane binasının  tüm kapı, cam ve çerçevelerinin ( ulaşılabilen dış camlar dahil ) silinmesi.  
 • Tüm kitap ve süreli yayın raflarının  nemli bezle silinip temizlenmesi.
 • Kütüphanede  bulanan tüm dolapların içlerinin temizlenmesi.

DİĞER GÖREVLER:

 • Temizlik talimatına uygun şekilde kütüphane binasının temizliğini yapmak, diğer destek hizmetlerini yürütmek.
 • İşi olmadığı zamanlarda kendisine tahsis edilen yerde oturmak ve birim amirinden izinsiz kütüphane binasından ayrılmamak.
 • Araç ve gereçleri kullanma talimatlarına uygun olarak kullanmak.
 • Kütüphanede disiplinli bir çalışma ortamının sağlanması hususunda alınan tedbirlere uymak 
 • Çalışmalarını uyum ve işbirliği içinde gerçekleştirmek. Birim amirleri tarafından verilen diğer işleri yapmak

      TEMİZLİK İLE İLGİLİ KURALLAR:

 • Temizlik ve kurulama bezleri temiz ve lekesiz olacak, idare tarafından uygun olmadığı belirlenenler anında değiştirilecektir. 
 • Temizlik sırasında görülen arızalar, onarım yapılması gereken yerler, zaman geçirilmeksizin idareye bildirilecektir. 
 • Temizlik esnasında duvarlara kir sıçratmamaya özen gösterilecek, toz kaldırmama hususuna dikkat edilecek ve vakumlu aletler kullanılacaktır.
 • Temizlik sonrası tozlar alınacak, temizlik nedeni ile yerlerinden alınan eşyalar tekrar yerlerine konulacaktır.  Eşyalara nakil ve yerleştirme esnasında hasar ve zarar verilmeyecektir. 
 • İdare, gerekli gördüğünde önceden bildirmek koşuluyla günlük temizlik dışındaki, haftada, ya da ayda yapılacak temizliğin gününü öne alabilir, sayısını arttırabilir.
 • WC grubunda kullanılacak bezler ve kovalar ile odalarda kullanılacak bezler ve kovaların renkleri ayrı olacaktır. WC grubuna ait olan kovalar, bezler, fırçalar, paspas ve çekpaslar kesinlikle başka bir yerde  kullanılmayacaktır.
 • Temizlikte yapılacak dezenfekte işlemlerinde zarar verilmemesi için her türlü önlem alınacak, bu konuda doğacak maddi ve manevi sorumluluk kişiye ait olacaktır.
 • Yapılan temizlik idare tarafından uygun bulunmadığı takdirde yeniden yaptırılacaktır.  Söz konusu iş ve işlemler idarenin belirleyeceği günde yerine getirilecektir.
 • Temizlik işleri personelin odalarında olmadığı zamanlarda yapılacak, masaların üzeri ve diğer alanlar temizlendikten sonra düzenli bir şekilde bırakılacaktır.
 • Yapılan çalışma esnasında personelleri rahatsız edici davranışlardan kaçınılacaktır.  Başkanlık dâhilinde yapılması gereken eşya yer değişikliklerinde, eşyaların tahrip edilmeden nakli sağlanacaktır. 
 • Başkanlıkta çalışan tüm personel, ( D.Başkanı,Şb.Müd,Kütüphaneci,Memur ) yapılan  hizmetleri  denetlemekle yetkili ve görevlidir. Temizlik Personeli olarak çalışan personel bu kişilerce kendilerine verilen görevi yerine getirmek zorundadır
 • Temizlik Personeli görevlerini yaparken amirler, memurlar ve diğer personel ile olan ilişkilerinde nezaket ve ciddiyet kuralları çerçevesinde davranacaklar, hiçbir sürtüşme ve tartışmaya girmeyecekler, şikâyetlerini birim amirleri aracılığıyla idareye ileteceklerdir.